Home / Uncategorized / 2018 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

2018 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

àíãèéí ñàéäûí 2003 îíû                                                             Òàéëàí ÒÃ- 4
50 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.                                            Ñàð á¿ðèéí ýöñèéí ºäðººð òàñàëáàð áîëãîí
                                     òºñâèéí çàõèðàã÷ íàð äàðàà ñàðûí 02-íû
                                      äîòîð  õàðèëöàã÷ òºðèéí ñàíä õ¿ðã¿¿ëíý.
Баянхонгор аймаг дахь ШШГГ-ны  Òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí çàðëàãûí
2018 îíû 6 дугаар ñàðûí ìýäýý
/ ºññºí ä¿íãýýð,  òºãðºã /
̺ð Òºëºâëºãºº ÿéöýòãýë
À Á 1 2
̺íãºí õºðºíãèéí  2018 îíû 01 ñàðûí .01-íû ¿ëäýãäýë 1 õ
¯¿íýýñ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýë 2 õ
¯¿íýýñ êàññ äàõü áýëýí ìºíãºíèé ¿ëäýãäýë 3 õ
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýõíèé ¿ëäýãäýë 4
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýä ºãºõ ºãëºãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë 5
I. ÎÐËÎÃÛÍ Ä¯Í 6 278,236,200 278,802,700.00
Òºñ⺺ñ óðñãàë ñàíõ¿¿æèëò 7 277,461,200 277,461,200
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 8
Туслах ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 9 775,000 45,000.00
Нэмэлт санхүүжилт 1,296,500.00
II. ÍÈÉÒ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐËÀÃÛÍ Ä¯Í 10 278,236,200 257,284,047.67
1.Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 11 278,236,200 257,284,048
Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 12 169,180,000 162,731,048.82
         Їндсэн цалин 13 113,340,000 111,292,642.01
Нэмэгдэл 54,090,000 50,688,406.81
Унаа хоолны хөнгөлөлт 1,000,000
Урамшуулал 14 750,000 750,000.00
Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë 15 3,600,000 3,523,540.63
2.Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 16 105,456,200 91,029,458
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 17 40,932,000 40,862,871
Гэрэл цахилгаан 18 5,882,000 5,823,255
Тїлш, халаалт 19 31,000,000 31,049,995
Цэвэр,бохир ус 20 4,050,000 3,989,621
Хангамж, бараа материалын зардал 16,294,000 15,349,677.22
Бичиг хэрэг 24 1,970,000 1,913,700
Тээвэр (шатахуун) 25 10,014,000 9,679,250
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр 26 1,840,000 1,395,977.22
Хог аягдал зайлуулах хортон мэрэгчдийн устгал ариутгал 27 390,000 375,000
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, эд ахуйн зїйлс 28 2,080,000 1,985,750
Эд хогшил,урсгал засварын зардал 22,577,000 16,339,450
Багаж техник хэрэгсэл 7,975,000 6,898,500
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 402,000 393,000
Урсгал засвар 29 14,200,000 9,047,950
Томилолт ,зочны зардал 1,342,000 1,272,000
Дотоод албан томилолт 30 1,342,000 1,272,000
Нормативт зардал 17,940,000 10,834,760
Хоол, хүнс 31 14,250,000 10,146,260
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 32 3,690,000 688,500
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АҮ зардал 4,873,200 4,217,800
Тєрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ 33 2,730,000 2,389,500
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох 34 300,000 300,000.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 35 80,000 55,000
Газрын тєлбєр 36 0 0
Тээврийн хэрэгслийн татвар 37 588,700 404,320
Холбооны суваг ашигласны хєлс 38
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 39 1,174,500 1,068,980
Бусад бараа үйлчилгээний зардал 710,000 707,600
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 39 310,000 310,000.00
Бараа ажил үйлчилгээний бусад зардал 40 400,000 397,600.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 788,000 1,445,300
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 41 288,000 148,800
Нэг удаагийн тэтгэтж урамшуулал 500,000 0
Нэмэлт санхүүжилтийн зарлага 1,296,500.00
̺íãºí õºðºíãèéí 2018 îíû 04 ñàðûí 30-íû ¿ëäýãäýë 43 õ 21,518,652.33
¯¿íýýñ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýë 44 õ 21,518,652.33
¯¿íýýñ нэмэлтийн äàõü áýëýí ìºíãºíèé ¿ëäýãäýë 45 õ
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë 46 0
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýä ºãºõ ºãëºãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë 47 0
Óäèðäàõ àæèëòàí 48 1 1
ÿéöýòãýõ àæèëòàí 49 28 27
¯éë÷ëýõ àæèëòàí 50 3 3
Õÿíàæ õ¿ëýýí àâñàí :
Дарга, хурандаа…………………. /О. Хадбаатар/
тамга Ìýðãýæèëòýí   ………………
Ахлах  Íÿãòëàí áîäîã÷,дэслэгч…………./Г.Ганчимэг/ 2018 îíû   6 ñàðûí  27 ºäºð

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top