Home / Байгууллагын түүхэн замнал

Байгууллагын түүхэн замнал

Монгол Улсын Засгийн газрын 2002 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 155 дугаар тогтоолоор хорих ангиудыг бүсчлэн байгуулах, тэдгээрийн байршил, үйлдвэрлэлийн чиглэлийг заан өгсөн. Мөн тогтоолоор баривчлах байр, сэжигтэн, яллагдагчийг цагдан хорих, саатуулах байруудыг шинээр байгуулах болж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харъяа Баянхонгор аймаг дахь Хорих 455 дугаар ангийг баривлах байр болгон өөрчилсөн бөгөөд  Шүүхийн шийдвэр гйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн “Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай” Б/1085 дугаар тушаалаар “Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар”  болон өөрчлөгдөж газрын дарга-1, Шийдвэр гүйцэтгэх тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч-1, шийдвэр гүйцэтгэгч-4, Хорихооё өөр төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч-1, ЦХБ-ны дарга-1, ахлах нягтлан бодогч-1, СХНХМДАХМ-1, төлөөлөгч-1, архив бичиг хэргийн эрхлэгч-1, нярав-1, жолооч-3,  ерөнхий жижүүр-4, хуяглан хүргэлтийн ажилтан-1, хүний тоо бүртгэлийн байцаагч-1, бага эмч-1, хамгаалалтын ажилтан-9 нийт 32 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр цагдан хорих , баривчлах болон хорих ял эдлүүлэх мөн иргэний болон эрүүгийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулан, биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

Scroll To Top